Home

2015 godina

Zapisnik i odluke sa vandredne sednice skupštine akcionara Plastika a.d Nova Varoš održane dana 03.12.2015 god

Zapisnik: 

( 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 i 10 strana ) i

Odluke:

( 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10 , 11 i 12 strana )

 

 

POZIV ZA VANREDNU sednicu Skupštine Akcionara za 03.12.2015  sa materijalom za sednicu:

(poziv, obaveštenje, nacrt, odluke, punomoćje i formular za glasanje) 

( 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10 i 11 strana )

 

ZAPISNIK I ODLUKA sa ponovljene vanredne skupštine akcionara Plastika a.d. Nova Varoš od 09.10.2015. god. 

( 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 i 9 strana )

POZIV za ponovljenu vanrednu sednicu skupstine zakazanu za 09.10.2015. god. 

( Poziv , Formular i Punomoc )

ODLUKA o odlaganju vanredne sednice skupštine zakazane za 23.09.2015. god. 

( Odluka )

POZIV I MATERIJAL za sazivanje vandredne skupštine akcionara Plastika ad Nova Varoš zs 23.09.2015 god 

( 1 , 2 , 3 , 4 i 5 strana )

Godišnji dokument o objavljenim informacijama

  ZAPISNIK i odluke sa redovne skupštine akcionara ''PLASTIKA'' AD NOVA VAROŠ od 15.06.2015. god.

 1. Zapisnik i odluke ( 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6, 7 , 8 , 9 , 10 , 11 i 12 strana )

 

Poziv za redovnu sednicu skupštine Akcionara 15.06.2015.god  

 1. Poziv i formulari za sednicu ( 1 , 2 i 3 dokument)

  ZAPISNIK i odluke sa vanredne skupštine akcionara ''PLASTIKA'' AD NOVA VAROŠ od 03.04.2015. god.

 1. Zapisnik i odluke ( 1 , 2 , 3 , 4 i 5 strana )

Poziv za vanrednu skupštinu 03.04.2015.god  

 1. Poziv i formulari za sednicu ( 1 , 2 i 3 dokument)

 

2014 godina

Poziv za vanrednu skupštinu 19.09.2014.god  

 1. Poziv i formulari za sednicu ( 1 , 2 i 3 dokument)

 

  ZAPISNIK i odluke sa redovne skupštine akcionara ''PLASTIKA'' AD NOVA VAROŠ od 30.06.2014. god.

 1. Zapisnik i odluke ( 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 i 7 strana )

 

Poziv za redovnu skupstinu akcionara Plastika ad Nova Varos  30.06.2014.god

 1. POZIV za sazivanje sednice skupštine za 30.06.2014.

 2. Formular za glasanje u odsustvu

 3. Punomoćje

 

Materijal za sazivanje vanredne skupštine za 21.03.2014

 1. POZIV za sazivanje vanredne sednice skupštine za 21.03.2014

 2. Formular za glasanje u odsustvu

 

2013 godina

  ZAPISNIK i odluke sa redovne skupštine akcionara ''PLASTIKA'' AD NOVA VAROŠ od 06.06.2013. god.

 1. Zapisnik ( 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 i 9 strana )

 2. Odluke o usvajanju izveštaja ( 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 78  strana )

   Materijal za sazivanje redovne skupštine za 06.06.2013

  (objavljeno 06.05.2013)

 1. Poziv akcionarima ( 1 strana i 2 strana  )
 2. Odluka o načinu utvrđivanje cene akcija ( 1 strana, 2 strana i 3 strana )
 3. Formular zahteva za ostvarivanje prava nesaglasnih akcionara
 4. Punomoćje za glasanje ( 1 strana i 2 strana )
 5. Formular za glasanje u odsustvu
 6. Odluka o ispravci odluke o načinu utvrđivanj cene akcija

 

   Odlaganje skupštine  

   Poziv za vanrednu skupštinu

        Obrazac za glasanje u odsustvu

        Zahtev za ostvarivanje prava nesaglasnih akcionara  

2012 godina

   

     Komplet(Bilans Stanja,Bilans Uspeha, Izveštaj o tokovima gotovine, Izveštaj o promenama na kapitalu, Statistički Aneks)

     Napomene uz finansijske izveštaje

     Revizorski izveštaj (prva, druga, treća i četvrta zadnja strana)

      Poziv za redovnu sednicu skupštine Akcionara "Plastika" a.d. Nova Varoš za 2012. godiinu

       ODLUKE SA REDOVNE SKUPŠTINE AKCIONARA “PLASTIKA”  AD NOVA VAROŠ 2012.:

 

2011 godina

   Bilans stanja, Bilans Uspeha , Izveštaj o tokovima gotovine,      Izveštaj o promenama na kapitalu , Statistički aneks , Napomene uz finansijske izveštaje

   Mišljenje ovlašćenog revizora   

   Godišnji izveštaj o poslovanju društva

    IZJAVE: 

2008 godina

   Bilans stanja, Bilans Uspeha,Izveštaj o tokovima gotovine,      Izveštaj o promenama na kapitalu

   Mišljenje ovlašćenog revizora

   Napomene uz finansijske rezultate:

2007 godina

  Bilans stanja , Bilans Uspeha , Izveštaj o tokovima gotovine ,    Izveštaj o promenama na kapitalu

   Mišljenje ovlašćenog revizora

   Napomene uz finansijske rezultate: